กินข้าวฟรี กับแม่ไก่ ณ ท้องสนามหลวง

ไส้กรอกแม่ไก่ และทีมงาน ได้จัดทำอาหารขึ้นเพื่อเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมลงนาม และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ ๑๕ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๕ จำนวน ๕๘๙ กล่อง วันที่ ๑๖ จำนวน ๕๓๒ กล่อง วันที่ ๑๗ จำนวน ๕๑๒ กล่อง วันที่ ๑๘ จำนวน ๕๒๒ กล่อง วันที่ ๑๙ จำนวน ๖๐๗ กล่อง วันที่ ๒๐ จำนวน ๖๔๕ กล่อง วันที่ ๒๑ จำนวน ๕๑๑ กล่อง

ดูรูปเพิ่มเติม