4. ข้อควรระวังไม่ควรโดนน้ำ

– ไม่ว่าจะตากหรือการแช่ฟิต หากสินค้าโดนน้ำจะทำให้ไส้กรอกมีรสชาดจืด และเวลาย่างจะแตกง่าย